calaprona2017-08-01T18:47:25+00:00

La barraca de Cala Prona és un antic refugi de pescadors a peu de platja, inclòs a l’Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya.

Situada a llevant del nucli urbà de la població del Port de la Selva, emplaçada al costat nord de la cala Prona, raconada d’acusada inflexió al costat oriental de la badia del Port de la Selva. La barraca es troba a la punta de la Creu, a tocar la torrentera anomenada rec de les Escudelles. Botiga o barraca comunal de pescadors adossada a una de les penyes prominents que formen la punta de la Creu, la qual crea un entrant rocós a la costa. El refugi queda d’esquena al mar, arrecerat gràcies al rocam de pissarra que forma la roca.

La barraca és de planta rectangular, amb teulada d’una sola pendent rehabilitada i distribuïda en una sola planta. La façana principal, orientada a migdia, presenta dues portes d’accés, una rectangular i l’altre d’arc molt rebaixat, ambdues bastides amb maons. També hi ha dues petites finestres rectangulars, amb el mateix material constructiu. Es conserva una llosa gravada amb la inscripció del nom de la construcció, pràcticament esborrada. Damunt la porta principal, corresponent a l’antic espai comunal de la barraca, hi ha col·locat un emblema coronat de metall per indicar que aquesta és una de les cales “reials” de “la Mar Amunt” del Cap de Creus. A la façana orientada al mar, protegida per la roca, hi ha dues petites finestres més rectangulars. L’interior està compartimentat en dos sectors de dimensions semblants. L’estança oberta ha estat remodelada, amb un paviment de rajoles actual i una sostre de maó pla i bigues de ferro restituït. L’edificació és de rebles i morter, tot i que els murs són exteriorment arrebossats.

Davant de la barraca hi ha un petit embarcador, al que s’accedeix per tres graons bastits amb lloses. A l’altre extrem de la platja hi ha l’esplanada artificial de l’Eixugador. Uns deu metres a migdia de la barraca hi ha el pou, de planta circular i protegit per una volta lleugerament apuntada i bastida amb lloses de pissarra a sardinell, lligades amb morter. Al brocal hi ha una sola llosa de grans dimensions i al seu costat un pedrís també monolític.

DISPONIBILITAT

L’oportunitat d'ús de la barraca sempre amb reserva prèvia i segons disponibilitat.
Per a més informació i condicions:
Confraria de Pescadors del Port de la Selva
t +34 972 38 74 05 · info@cpportdelaselva.com

Moll d’en Balleu s/n
17489 EL PORT DE LA SELVA (Girona)